ایزو 14001/ ایزو 50001

ایزو 14001 : سیستم های مدیریت زیست محیطی با ارزیابی دوره ای ، موضوعی و سیستمی  به توسعه پایدار اجرای الزامات محیطی  کمک می کنند.
سیستم مدیریت زیست محیطی  مبتنی بر iso14001:2015 و سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001  در راستای مدیریت و کاهش خطرات ناشی از مسائل زیست محیطی  تهیه شده اند .

مزایای 14001

دریافت گواهینامه ISO 14001 تضمین می کند که شما با مقررات قانونی به روز هستید.
بهتر دیده شدن  نزد مصرف کنندگان.
مزیت رقابتی.
ضایعات را کاهش دهید.
هزینه های بیمه را کاهش می دهد.

مزایای ایزو 50001

افزایش بهره وری انرژی.
به کاهش هزینه ها کمک می کند.
مزیت رقابتی
افزایش اثربخشی.
بهترین شیوه های انرژی را ترویج می کند
بهبود عملکرد انرژی
اقدامات سازگار با محیط زیست را اجرا کنید.
به سازمان کمک می کند تا شهرت خود را بهبود بخشد.

دانانوونداد  خدمات زیر را در زمینه سیستم های مدیریت زیست محیطی به سازمان ها ارائه می کند:

صدور گواهینامه ایزو :

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 50001

آموزش و صدورگواهینامه های شخصی:

ISO14001 / ISO50001