چرا سازمان ها بیش از پیش به دنبال اجرای یکپارچه سیستم های مدیریت هستند.
یکپارچه سازی فواید بسیاری را به همراه دارد: مسئولیت ها و وظایف روشن و هماهنگ که یک نمای کلی بهتر از کل سیستم ایجاد می کند .

صدور گواهینامه

گواهینامه IMS -سیستم مدیریت یکپارچه
صدور گواهینامه شخصی

آموزش

دوره IMS سیستم مدیریت یکپارچه
آموزش درون سازمانی

DNW  مجموعه‌ دوره‌ها، سخنرانی‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی  و همچنین کارگاه‌های ویژه درباره سیستم‌های مدیریت یکپارچه به‌ عنوان راه‌حل داخلی  ارائه می‌دهد.

مشاوره

IMS -سیستم مدیریت یکپارچه
DNW  خدمات آموزش ، پیاده سازی و طراحی و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه را برای تمام سازمان ها ارائه می دهد.