سیاست کاری

سیاست کاری هدف کیفیت پویا DNW برای رضایت کامل همه متقاضیان تأیید بهبود تعهد و توسعه مستمر کارکنان و مشاوران ما کیفیت پویا بر اساس 5 اصل ساخته شده است:

گوش دادن مداوم به گزینه های ما و پیشرفت های پایدار در رضایت
تعهد و اقدام مدیریت عالی، کلیه کارکنان و مشاوران
باز بودن ارتباطات
نظارت و بهبود فرآیندها و خدمات
بهبود دانش کارکنان با افزایش دوره آموزشی