بیانیه بیطرفی

بیانیه بیطرفی : دانانوونداد معتقد است که اعتماد به فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه به بی طرفی افراد درگیر در این فرآیندها بستگی دارد.
و سیستمی را ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل کند که از تضاد منافع فردی و سازمانی جلوگیری می شود و عینیت و بی طرفی کامل در فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه اعمال می شود.

ارزیابی متخصصان

ما این را تنها با مشارکت دادن متخصصانی در فرآیند صدور گواهینامه خود تضمین می کنیم ،
که شایستگی خود را مطابق با استانداردهای حرفه ای قابل اجرا نشان داده اند.
آموزش پرسنل صدور گواهینامه در مورد اجتناب از مسائل احتمالی که ممکن است بر عینیت و بی طرفی تأثیر بگذارد
از نظر قانونی پرسنل صدور گواهینامه ما را ملزم به افشای اطلاعات مرتبط در مورد مسائلی می کند که ممکن است به احتمال تضاد منافع منجر شود.
ایجاد کمیته نظارت و اجرای بی طرفی برای عمل به عنوان مرجع نهایی اعمال بی طرفی در فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه ما.