ایزو  غذایی

ایزو  غذایی : سیستم های مدیریت ایمنی غذایی در بازارهای جهانی و ارتباطات پیچیده عرضه و تقاضا در بهینه سازی هزینه های چالش موجود کمک می کنند.

انطباق با دستورالعمل ها و اجرای واقعی این استانداردها توسط ممیزی های مستقل نظارت می شود.

معیارهای ممیزی نه تنها امکان ارزیابی انطباق شرکت را فراهم می کنند بلکه اطلاعاتی در مورد میزان پیشرفت سازمان نسبت به دوره های قبلی ممیزی ارائه می دهند.

وجود استاندارد مشترک بین المللی و روش های یکسان ارزیابی کیفیت باعث توسعه هدایت شده ای می شود.

نشان های تجاری مشخصی که نشان دهنده کیفیت محصول منطبق با استانداردهای بین المللی ست وجود دارد که کلیه سازمان های درگیر در زنجیره غذایی بایستی از آنها پیروی کنند.

مزایای ایزو در صنایع غذایی

مشاغل با کیفیت بالاتر در صنایع غذایی.
بهبود استفاده از منابع در سراسر جهان.
افزایش سود شرکت.
افزایش بالقوه رشد اقتصادی
بیمه مواد غذایی مطمئن تر
کاهش نرخ بیماری های ناشی از غذا.

صدور گواهینامه ایزو  ، آموزش و صدورگواهینامه شخصی : 


ایزو 22000

, ISO22000-1

FSSC for food

FSSC ISO22000-4 for packaging

HACCP 

general principles of food hygiene

GMP-Good Manufacturing Practice